Hoe zo, is een interim manager duur?

John de Leeuw & Bernd Bonnier

Is een interim-manager duur? Op het eerste gezicht kost een interim-manager veel geld. De beelden die er over bestaan vragen op z'n minst om nuancering. Als we kosten en baten op een rij zetten dan is de prijs van een interim-manager voor de organisatie duidelijk goedkoper dan op het eerste gezicht lijkt. We gaan de kosten van de medewerker in loondienst eerst eens wat nauwkeuriger bekijken en vergelijken met de kosten voor een interim-manager. Aansluitend zullen we nog enkele voordelen van de interim-manager benoemen.

We gaan uit van drie verschillende schalen. Een teamleider in schaal LD/12, een directeur in schaal 14 en een algemeen directeur, of lid van het college van bestuur in schaal 16. Wat kosten deze medewerkers als ze gewoon in dienst zijn?

De loonkosten bestaan uit het bruto salaris, de vakantie-uitkering, de eindejaars-uitkering, het werkgeversdeel van de sociale lasten en de pensioenpremie, de vergoeding voor de premie ZVW. Voor 2011 zijn deze kosten (afgerond) als volgt: schaal 12 € 85.000, schaal 14 € 100.000 en schaal 16 € 125.000. Daarnaast schatten we de indirecte personele kosten op € 5.000 per jaar (denk daarbij aan kosten woon-werkverkeer, personeelsuitje, kerstpakket, studiekosten, gratificatie ambtsjubileum, verhuiskostenvergoeding en de BAPO).

We gaan kijken wat deze functies per uur en per week kosten want we willen de kosten op die basis vergelijken met de kosten voor een interim- manager.

Voor het aantal beschikbare werkuren gaan we uit van 1.659 uur per jaar en we halen daar de niet-beschikbare tijd vanaf.

Te werken uren per jaar 1.659
Af: uren voor scholing   -166
Af: uren voor ziekte (3,5%) -58
Netto beschikbare uren 1.435

Als we de kosten op jaarbasis delen door de uren dan krijgen we de kosten per uur. Delen we de jaarkosten door 37,15 weken (38,5 werkweken per jaar minus 3,5% ziekte) dan hebben we de kosten per gewerkte week.

Voor de vergelijking met de interim-manager geldt dat deze vaak voor drie dagen per week wordt ingezet, maar wel wordt geacht daarin de organisatie draaiende te houden en als het even kan ook nog de gewenste verandering aan te brengen!

We krijgen dan het volgende overzicht:

   in loondienst     interim-manager  
   per jaar  per uur   per week   per dag  btw   3 dagen
schaal 12   90.000   63   2.425  875    165  3.120
schaal 14   105.000   73   2.825   1.050   200  3.750
schaal 16  125.000   87  3.365  1.250   237   4.460

Afgerond kost de inzet van een interimmer ongeveer 30% meer in vergelijking met een managementlid in loondienst. Dit lijkt ons alleszins redelijk, omdat de interim manager opdraait voor zijn eigen verzekeringen, vakantiegeld, en risico's die hij/zij loopt als er bv niet meteen een nieuwe opdracht wacht na afsluiting van een opdracht.

Wat u verder ter afweging nog moet meenemen is dat u :

 1. de inzet van een interim-manager volgens contract kunt beëindigen. U heeft dus nooit te maken met ontslagprocedures en wachtgeldgevolgen voor u als werkgever.
 2. niet hoeft door te betalen bij ziekte.
 3. als u tijdig ( preventief) de hulp inroept van een interim-manager om uw leidinggevende tijdelijk bij te staan in een moeilijke fase u kunt volstaan met ondersteuning voor 1 of 2 dagen per week en op die manier voorkomt u dat uw managementlid langdurig thuis komt te zitten.

Niet direct financiële voordelen zijn:

 1. Een interim-manager , indien betrokken via een interim-bureau , is vooraf gescreend op zijn/haar kwaliteiten en bij een hulpvraag van de opdrachtgever wordt nog eens specifiek gekeken naar de noodzakelijke competenties nodig voor de specifieke job. In de selectie en voordracht van een paar kandidaten zal altijd de geschiktheid van de kandidaten voor de uitvoering van de taak voorop staan. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de zogenaamde eenpitter, die actief in de interim markt is. De eenpitter is in de eerste plaats op zoek is naar een opdracht en zal bijna altijd ja zeggen op een hulpvraag,want er moet brood op de plank.
 2. Een interim-manager die aangetrokken wordt via een interim bureau zal moeten werken op basis van een vooraf opgestelde standaard.
 3. Een interim-manager die werkt via een bureau zal een beroep kunnen doen op specifieke expertise aanwezig in het bureau.
 4. Een bureau is verzekerd tegen schade veroorzaakt door de interim-manager.
 5. Een interim-bureau zorgt voor regelmatige scholing en professionalisering van zijn interim managers.
 6. Een interim-bureau maakt werk van schaduwmanagement.
 7. Een interim-bureau heeft altijd de competenties in huis die u voor een specifieke opdracht zoekt .
 8. Een certificering van een bureau voor klanttevredenheid enige garantie voor kwaliteit biedt.

In deze tijd waar men overal een kwaliteitsstandaard voor in het leven roept blijft het ons bevreemden dat te veel opdrachtgevers nog zo weinig waarde hechten aan kwaliteitsgaranties voor interim-managers en de prijs de doorslaggevende factor laten zijn en daarbij vergeten dat goedkoop vaak duurkoop is.